Brezplačna revija za ureditev bivalne okolice

Nižja investicija s subvencijo

Če je naša stanovanjska hiša potrebna temeljite energijske sanacije, se naj še pred izvedbo vsekakor pozanimajmo in izkoristimo nepovratne subvencije Eko sklada. Pa naj si gre to za vgradnjo nove toplotne črpalke, izvedbo rekuperacijskega prezračevalnega sistema, vgradnjo novih lesenih oken ali izvedbo nove fasade.

S pomočjo Slovenskega okoljskega javnega sklada (Eko sklad) si lahko več ali manj znižamo investicijo v obnovo stanovanjske hiše s ciljem izboljšanja njene energijske učinkovitosti. Eko sklad je konec letošnjega maja odprl nov javni poziv 99SUB-OB22 za nepovratne finančne spodbude občanom v nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. V primeru energijske prenove naše hiše si lahko preko tega razpisa pridobimo celo do 50% priznanih stroškov naložbe.
Če razmišljamo o energijski sanaciji naše hiše, naj se vsekakor pozanimamo o možnostih pridobitve omenjenih nepovratnih sredstev. Kot prvo si bomo ob tem morali razjasniti vprašanja, kot so na primer katere vrste ukrepov oziroma novih naprav in opreme so ustrezne za pridobitev nepovratne finančne spodbude, kako poteka postopek za pridobitev nepovratne finančne spodbude na Eko skladu in kakšna dokazila je potrebno priložiti, v kakšni višini zneska je s tem manjši strošek investicije, ipd.
Nepovratna sredstva so namenjena za energijsko sanacijo stanovanjske stavbe, in sicer za naslednje ukrepe: vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje, vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje, priključitev stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru in za vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.
Novost sedanjega razpisa je ta, da bo možno pridobiti subvencijo za vse omenjene naložbe tudi do 6 mesecev po objavi zaključka tega javnega poziva v uradnem listu RS. To bo vsekakor dobrodošlo, saj bo s tem bistveno manj slabe volje s strani vlagateljev vlog kot je bilo pri zaključkih prejšnjih razpisov, ko so se subvencije ukinile dejansko čez noč.

Pravilna izpolnitev vloge

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Obrazec vloge si lahko pridobimo na spletni strani www.ekosklad.si. Za popolno vlogo se šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih prilog. Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve in energijske učinkovitosti stavb ter drugimi veljavnimi predpisi.
K vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev moramo obvezno priložiti kopijo gradbenega dovoljenja za stanovanjsko stavbo, na kateri bo izvedena naložba. Če je stavba zgrajena pred letom 1967 oz. v kolikor z gradbenim dovoljenjem ne razpolagamo, priložimo kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, ki ga pridobimo na območni Upravni enoti. Če so bili na stavbi izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi, moramo priložiti kopijo ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja. Priložiti moramo tudi dokazilo o parcelaciji, iz katerega je razvidna povezava med parcelo na gradbenem dovoljenju in današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcelo na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije. Če kot vlagatelj nismo lastnik oziroma solastnik stavbe, naj na predpisanem obrazcu priložimo še soglasje lastnika ali solastnika stavbe, kjer bo izvedena energijska sanacija.
Po novem lahko vlogo z dokumentacijo enostavno pošljemo Eko skladu po elektronski pošti brez varnostnega podpisa in sicer na naslov: vloge@ekosklad.si. Še vedno pa seveda velja možnost pošiljanja preko klasične pošte ali osebno na vložišču Eko sklada.
Pri vgradnji kurilne naprave na lesno biomaso moramo priložiti še račun izvajalca za nakup in vgradnjo kurilne naprave, toplotnega zbiralnika in pripadajoče inštalacije za priklop na centralno ogrevanje, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca kurilne naprave in toplotnega zbiralnika. Priložimo še fotografijo prostora, kamor bo vgrajena kurilna naprava in fotografijo prostora, kamor bo vgrajen vodni toplotni zbiralnik z označeno lokacijo namestitve. Če je hranilnik že vgrajen in ni predmet naložbe, priložimo fotografijo vgrajenega hranilnika in dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen hranilnika (npr. fotografija napisne etikete, račun za nakup hranilnika ipd). V primeru zamenjave stare kurilne naprave z novo priložimo fotografijo prostora s staro kurilno napravo, ko je ta še priklopljena na centralni sistem ogrevanja, tako da je dobro razvidna lokacija stare kurilne naprave v prostoru, in fotografijo prostora, posnete po odstranitvi stare kurilne naprave in pred prenovo prostora, na ta način, da je razvidno, da je bila stara kurilna naprava odstranjena. Priložiti moramo tudi izjavo o skladnosti in merilno poročilo skladno z veljavnim standardom za kurilne naprave na biomaso.
Pri vgradnji toplotne črpalke za ogrevanje ravno tako priložimo račun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne črpalke s pripadajočo inštalacijo za priklop, ki vključuje popis del in opreme, vrsto in tip ter ime proizvajalca toplotne črpalke. Ravno tako priložimo fotografijo prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo njene namestitve. Pri toplotni črpalki tipa zrak/voda priložimo fotografije lokacij, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja enota oziroma krmilni del toplotne črpalke. V primeru uveljavljanja višje subvencije pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko priložimo fotografijo prostora s starim kotlom, ko je ta še priklopljen na centralni sistem ogrevanja. Na fotografiji naj bo razvidna konkretna lokacija stare kurilne naprave v prostoru. Priložimo še fotografijo prostora, posneto po odstranitvi stare kurilne naprave in pred prenovo prostora, tako da bo razvidno, da je bila stara kurilna naprava odstranjena. V primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda-voda priložimo vodno dovoljenje ARSO, če z njim že razpolagamo. Priložimo še izjavo o skladnosti, podatkovni list izdelka in podatke o tehničnih parametrih iz tehnične dokumentacije o izdelku. Vse fotografije morajo biti posnete v času oddaje vloge.
Pri vgradnji prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka predložimo predračun izvajalca za nakup in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka ter fotografijo prostora, kamor bo nameščena prezračevalna naprava, z označeno lokacijo njene namestitve.
Pri že izvedeni investiciji obvezno priložimo še dokazilo o plačilu celotnega računa. Kot dokazilo se smatra kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke ali konto kartica kupca. Ne zadostuje pa blagajniški prejemek ali izjava izvajalca. V primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe v namen dokazila poplačila naložbe priložimo kopijo sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe.
Z izvedbo energetske sanacije objekta pričnemo še pred oddajo vloge za pridobitev subvencije. Najprej torej od izvajalca pridobimo predračun za izvedbo energetske sanacije objekta. Po naši potrditvi predračuna izvajalec izvede celoten postopek sanacije. Že med postopkom sanacije in takoj po njej pričnemo z zbiranjem dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo. Ko zberemo vso potrebno dokumentacijo in izpolnimo vlogo, vse skupaj oddamo na Eko sklad.
Če v času trajanja javnega razpisa 99SUB-OB22 oddamo vlogo in izpolnjujemo vse pogoje, ki jih javni poziv določa, bomo v vsakem primeru upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev.
Nepovratna finančna spodbuda nam bo na osebni bančni račun izplačana predvidoma v 60-tih dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe oziroma po dokončnosti odločbe.
Prispele vloge na Eko skladu obravnavajo po vrstnem redu datuma prispetja. Podatke o številki zadnje obdelane vloge na javnem pozivu in datum prispetja le-te lahko najdemo v aktualnem obvestilu vlagateljem.

Nova ogrevalna toplotna črpalka

Za nakup in vgradnjo toplotne črpalke tipa zrak/voda, voda/voda in zemlja/voda za centralno ogrevanje stanovanjske hiše si lahko pridobimo nepovratna sredstva v višini do 50% priznanih stroškov naložbe.
Vgradnjo toplotne črpalke lahko izvede le izvajalec oziroma podizvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri ARSO in mu je bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco, razen če gre za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta.
V primeru zamenjave stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko bomo upravičeni do višje spodbude, ki znaša do 40% priznanih stroškov naložbe. V tem primeru moramo ob oddaji vloge obvezno priložiti fotografijo stare kurilne naprave, ki bo zamenjana. Če ne bomo izkazali obstoja stare kurilne naprave, ali ta po vgradnji nove toplotne črpalke ne bo odstranjena, ne bomo upravičeni do nepovratnih sredstev.
Priznani stroški vključujejo: nakup in vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke, nakup in vgradnjo hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko, izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin, električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja ter zagon sistema.
Višina nepovratnih sredstev na celotnem območju Slovenije pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma, če nova toplotna črpalka ne bo zamenjala stare naprave, znaša do 20% priznanih stroškov naložbe, s tem da ne več kot 2.500 € za ogrevalno toplotno črpalko voda/voda ali zemlja/voda in 1.000 € za toplotno črpalko zrak/voda.
Pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko je priznanih do 40% stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 evrov za novo toplotno črpalko voda/voda ali zemlja/voda in 2.500 evrov za toplotno črpalko zrak/voda.

Nov kotel na lesno biomaso

Za nakup in vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, ki izkorišča sekance, pelete ali polena, si lahko s strani Eko sklada ravno tako pridobimo nepovratne finančna sredstva. Kotel na lesno biomaso, ki je skladen z veljavno Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav, ne sme imeti energijsko učinkovitost manjšo od 78%. Pri kotlu s samodejnim polnjenjem emisije trdnih delcev ne smejo presegati 30 mg/m3, emisije ogljikovega dioksida pa ne več kot 380 mg/m3. Pri kotlu z ročnim polnjenjem emisije trdnih delcev ne smejo biti večje od 45 mg/m3, emisije ogljikovega dioksida pa ne večje kot 530 mg/m3. Sezonsko emisijo organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne sme presegati 20 mg/m3 pri kotlu s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 pri kotlu z ročnim polnjenjem. Sezonsko emisijo dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov ne sme presegati 200 mg/m3 za katerikoli kotel na lesno biomaso pri računski vsebnosti kisika 10% v suhih dimnih plinih. Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU).
Peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, mora imeti izkoristek pri nazivni toplotni moči večji ali enak 91%, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 18 mg/m³, emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m³.
Kurilna naprava z ročnim polnjenjem kuriva (npr. s poleni) mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno lambda sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Naprava z avtomatskim polnjenjem kuriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči (kamina), mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave.
Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati navedene toplotno-tehnične karakteristike za vse vrste goriv in tudi omenjene zahteve za posamezno vrsto goriva.
V primeru zamenjave stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso moramo ob oddaji vloge priložiti fotografijo stare kurilne naprave, ki bo zamenjana. Če ne bomo izkazali obstoja stare kurilne naprave, ali ta po vgradnji nove kurilne naprave ne bo odstranjena, ne bomo upravičeni do nepovratne finančne spodbude.
Priznani stroški vključujejo: nakup in vgradnjo ene kurilne naprave, predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika, nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika, sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje.
Višina nepovratnih sredstev pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma, če nova kurilna naprava ne bo zamenjala stare, znaša do 20% priznanih stroškov naložbe. Omenjena nepovratna sredstva ne smejo presegati več kot 2.000 € za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe.
Pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo napravo na lesno biomaso je priznanih do 50% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 evrov za kurilno napravo na lesno biomaso.

Nov prezračevalni sistem

S strani Eko sklada si lahko pridobimo nepovratna finančna sredstva tudi za nakup in vgradnjo ene od oblik centralnega sistema prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo).
Stanovanjska prezračevalna enota s sistemom za rekuperacijo toplote, namenjena centralnemu prezračevanju, mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80%, razen naprave z entalpijskim prenosnikom toplote, ki mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74%. Katerakoli centralna prezračevalna enota pa ne sme presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h). Naprava za lokalno prezračevanje mora dosegati vsaj 70% energijsko učinkovitost pri vračanju toplote odpadnega zraka.
Priznani stroški vključujejo nakup in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi, nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode.
Višina nepovratne finančne spodbude je lahko do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 € za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema za posamezno stanovanje oziroma največ 300 € na vgrajeno enoto lokalnega sistema prezračevanja.

Nova lesena okna

V primeru investicije za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in oken z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK si tudi lahko pridobimo nepovratna sredstva Eko sklada.
Lesena okna morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno okensko odprtino, ustrezno mehansko pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene okenske police in senčila ter zaključena obdelava špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL. Okna morajo biti vgrajena tudi skladno z navodili proizvajalca oken in proizvajalca pritrdilnih ter tesnilnih materialov. Sistem mora biti izveden s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in zvočnim izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom.
Priznani stroški vključujejo odstranitev obstoječih oken ter nakup in vgradnjo novih, nakup in vgradnjo senčil, nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic, popravilo in zaključno obdelavo špalet. Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje vhodnih oziroma garažnih vrat, vgradnje dodatnih novih oken in povečanja površine zasteklitev obstoječih oken.
Višina nepovratnih sredstev znaša do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150 € na m2 zamenjanih oken.

Nova fasada

Nepovratno finančno spodbudo se nam lahko dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema s toplotno izolacijo, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,230 W/(m2K).
V primeru, da je na stanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, katere toplotna prevodnost znaša λ ≤ 0,045 W/mK, lahko izvedemo to naložbo z dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije upoštevamo vrednost toplotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/mK in debelino obstoječe toplotne izolacije.
Priznani stroški vključujejo nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema in toplotne izolacije cokla, postavitev gradbenega odra, odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih polic, obdelavo špalet, nakup in vgradnjo okenskih polic.
Višina nepovratnih finančnih sredstev znaša do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 € na m2 toplotne izolacije fasade.

Ugoden kredit Eko sklada

Eko sklad nudi tudi ugodno kreditiranje okoljskih naložb z javnim pozivom 67OB22. Do njega smo upravičeni v primeru vgradnje naprav za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode, naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode, naprav za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije, v primeru zmanjšanju toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb, pri gradnji ali nakupu skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe, pri nakupu energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, pri nakupu okolju prijaznih vozil, pri odvajanju in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, pri nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva, pri učinkoviti rabi vodnih virov in pri oskrbi s pitno vodo.
Pri odvajanju in čiščenje odpadnih in padavinskih voda si lahko pridobimo kredit Eko sklada v primeru priključitve stavbe na javno kanalizacijsko omrežje ali, pri nakupu in vgradnji male (individualne ali skupinske) čistilne naprave za komunalne odpadne vode do 25 populacijskih enot (PE). Delovanje naprave mora biti skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Do kredita smo upravičeni tudi v primeru namestitve ponikovalnega sistema za padavinske vode, nakupa in namestitve hišnih protipoplavnih pregrad in pri prekritju stavb z rastlinsko odejo (npr. zelena streha ali fasada) za zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda.
V primeru investicije v novo čistilno napravo moramo pri izpolnjevanju vloge poleg predračuna izbranega izvajalca / dobavitelja čistilne naprave in kopije gradbenega dovoljenja stavbe kjer se bo izvajala investicija, priložiti še izjavo o lastnostih čistilne naprave, skladna z Uredbo (EU) za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1.
Če naložba izpolnjuje pogoje javnega poziva kreditiranja in javnega poziva za nepovratne finančne spodbude občanom, smo lahko upravičeni tako za pridobitev omenjenega kredita 67OB22 kot tudi za nepovratno finančno spodbudo 99SUB-OB22. Za isti ukrep lahko prejmemo kredit le v primeru, da izvedba predlaganega ukrepa še ni zaključena in izpolnjuje pogoje tega poziva, vsota kredita in nepovratne finančne spodbude pa ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
Letna obrestna mera za kredit po tem pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 360 dni, s pribitkom v višini 1,3 %, ki je fiksen za celotno dobo odplačevanja kredita.
Odplačilna doba kredita je določena največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič-energijskih stavb ter v obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.
Znesek višine kredita znaša do višine priznanih stroškov naložbe, minimalni znesek kredita pa je 1.500 EUR. Kredit vračamo v mesečnih anuitetah, ki praviloma niso nižje od 40 EUR.
Za različne naložbe lahko podamo več vlog za dodelitev kredita na isti poziv, pri čemer skupna višina tako odobrenih kreditov ne more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe.
Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva, ki ga je sprejela Banka Slovenije, velja le za banke in hranilnice ter podružnice tujih bank, ki poslujejo v Sloveniji. Eko sklad tako ni zavezan upoštevati navedeni sklep, zaradi česar bo naša kreditna sposobnost določena glede na obstoječa merila za določanje kreditne sposobnosti za zavarovanje EKO kreditov.
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe. Kot kreditojemalec lahko pred potekom roka za zaključek naložbe pisno zaprosimo Eko sklad za podaljšanje tega roka. Eko sklad lahko v primeru opravičenih vzrokov podaljša rok za zaključek naložbe za največ 6 mesecev.

pripravil: M.A.